Меню Закрити

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення посади ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення посади ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені  К.Д. Ушинського.

Конкурс на заміщення посади керівника закладу вищої освіти проводиться шляхом таємного голосування строком на п’ять років відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, статуту закладу вищої освіти та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726.

Місце знаходження закладу освіти: м. Чернігів, вул. Слобідська, 83.

Умови оплати праці: посадовий оклад ректора визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»  від 30 серпня 2002 року № 1298, наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»  від 26 вересня 2005 року № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.

Кваліфікаційні вимоги:   кандидат на посаду керівника закладу вищої освіти повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду керівника закладу освіти має бути громадянином України.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (м. Чернігів, вул. Шевченка, 34) особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я начальника Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України “Про вищу освіту”;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 см;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;
 • засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я начальника Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.
 • загальну кількість наукових праць (у фахових виданнях із відповідної галузі науки та публікацій у виданнях з індексом цитування, опублікованих методичних праць за останні 5 років, а також отриманих документів на права інтелектуальної власності), підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (за бажанням).

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник (конкурсант).

Строк подання документів становить 2 місяці з 30.04.2020 по 30.06.2020.

Адреса, за якою здійснюється прийом документів; м.Чернігів,        вул. Шевченка, 34  (Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, каб.5, контактні особи: Хожаїнова Ірина Володимирівна, завідувач сектору по роботі з персоналом, тел.95-21-56, Лугина Євгенія Миколаївна, провідний спеціаліст сектору по роботі з персоналом, тел.95-21-56,  Давидова Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст відділу вищої, професійної освіти і науки, тел. 95-21-64, електронна адреса: uon_post@cg.gov.ua).

Кандидат має право:

 • проводити зустрічі з працівниками закладу вищої освіти;
 • визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування;
 • бути присутнім під час голосування за місцем його проведення;
 • бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складення протоколу про результати голосування.

Кандидат може мати інші права, які випливають з його участі у виборах і передбачені статутом закладу вищої освіти.

Вибори  ректора Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені  К.Д. Ушинського відбудуться 08 липня  2020 року.