Меню Закрити

Увага!

Шановні колеги-освітяни!

Запрошуємо подавати Ваші доробки до періодичного науково-методичного часопису нашого інституту «ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКА ЧИСЛО 49». Статті (матеріали) приймаються редакційною колегією до 10 листопада 2021 року.

                           НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ НАПРЯМИ ЧАСОПИСУ:

– Філософія освіти й суспільствознавчий дискурс. Традиційні та інноваційні аспекти розвитку освіти в Україні та за кордоном.

– Історія,  теорія педагогіки. Андрагогіка. Дидактика. Компаративні педагогічні студії.

– Навчально-виховні методичні практики з різних освітніх галузей, їх роль у модернізації освіти в Україні та за кордоном.

Матеріали просимо надсилати на е-mail: diaspora@meta.ua

Телефони для довідок:

066-72-81-733 (Пономаревський Станіслав Борисович, заступник головного редактора),

050-26-36-015 (Іваненко Людмила Василівна, відповідальний секретар),

095-63-26-884 (Нестеренко Лідія Олександрівна, відповідальний секретар).

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ:

Подана до друку стаття має містити:

  1. Номер УДК (або надається редакторами збірника).
  2. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання (за наявності), посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, то відомості про кожного подаються окремими рядками.
  3. Назва статті.
  4. Анотація українською мовою до статті повинна мати (вимоги реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського «Україніка наукова») обсяг 600-800 друкованих знаків (з пробілами), у ній коротко викладається актуальність статті, мета, зміст і перспективи подальших досліджень; анотація англійською мовою до статті має обсяг 1800 друкованих знаків (з пробілами) і є розширеною (реферативною) версією анотації українською мовою.
  5. Ключові слова: від п’яти до восьми.
  6. Текст статті має бути обсягом 6–15 сторінок; шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – по 2 см. Загалом стаття має містити 15 000 – 25 000 знаків із пробілами. Згідно з постановою ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 до друку приймаються лише ті статті, які мають такі обов’язкові елементи: постановку проблеми у загальному вигляді та її актуальність; аналіз останніх досліджень, де започатковано розв’язання проблеми, що на неї спирається автор; виокремлення невирішених аспектів цієї проблеми; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу публікації; висновки й перспективи подальшого дослідження проблеми.
  7. Список використаних джерел і літератури розміщується після тексту статті та оформлюється за правилами ДСТУ 8302:2015. Кількість літературних джерел у статті має складати не менше п’яти та не більше п’ятнадцяти. Посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності.
  8. Рисунки та графіки у статті розміщують в одному з загальноприйнятих форматів (jpeg, tif, gif) у якісному вигляді. Рисунки підписуються і нумеруються.
  9. Таблиці подаються як окремі об’єкти у форматі Word.
  10. Редактори можуть скорочувати й редагувати матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. У одному номері можна опублікувати лише одну статтю автора, в тому числі, якщо він є у співавторстві.

                                                                                        

 

                                                                                РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ